INFORMACJE

Szanowni Państwo
W związku z decyzją rządową informuję, że od dnia 26.10.2020 do dnia 08.11.2020r. organizacja pracy Szkoły Podstawowej nr 9 będzie wyglądała następująco:

• Oddziały przedszkolne pracują w dotychczasowym systemie
• Klasy I-III przychodzą do szkoły zgodnie z dotychczasowym planem lekcji
• Klasy IV-VIII uczą się w systemie zdalnym, w/g dotychczasowego planu lekcji – zgodnie z uzyskanym instruktażem od wychowawców i nauczycieli poszczególnych przedmiotów
• Stołówka szkolna – informację podamy w najbliższą niedzielę
• Świetlica szkolna będzie dostępna dla uczniów klas I-III w dotychczasowych godzinach i w/g dotychczasowych zasad
• Sekretariat Szkoły będzie czynny w godz. 9.00 – 13.00
• Pedagog i Psycholog będą dostępni po wcześniejszym umówieniu wizyty.
• ZKK, LOGOPEDIA, REWALIDACJA -odbywają się stacjonarnie.

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, zorganizowane będzie nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco za pośrednictwem dziennika elektronicznego, strony www.sp9.kolobrzeg.pl oraz profilu szkolnego na Facebooku.

Szczegóły dotyczące zmian w funkcjonowaniu szkół i placówek znajdą Państwo na stronie:…..” https://www.gov.pl/…/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-sta….

Z poważaniem
Wioletta Skowyra
Dyrektor Szkoły


Zarządzenie nr 8/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu
z dnia 24.08.2020 r.
w sprawie wprowadzenia Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole
Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu w związku z wystąpieniem COVID-19


plan lekcji – ważny od 14 września 2020r.


Szanowni rodzice, uczniowie i nauczyciele!!!

Serdecznie zapraszamy do włączenia się do projektu „Pod biało-czerwoną”, realizowanego pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. 

Zakup masztów i flag dla każdej z gmin

Inicjatywa zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Przedsięwzięcie ma na celu połączenie Polaków pod flagą państwową, a także godne uczczenie pamięci o bohaterach Bitwy Warszawskiej w 1920 roku – w szczególności wśród młodego pokolenia.

W jaki sposób wziąć udział w projekcie? 

Aby spełnić założenia projektu, wystarczy zebrać odpowiednią liczbę głosów poparcia online, dlatego też prosimy uczniów, nauczycieli i rodziców o możliwości oddania głosów poparcia. 

Informacja na ten temat znajduje się pod linkiem  https://bialoczerwona.www.gov.pl/. Każdy mieszkaniec danej gminy może oddać jeden głos poparcia na swoją gminę. 


UWAGA!!!!

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji

,,Społeczność Podczela dla schroniska dla zwierząt’’

 Trwa  zbiórka darów. Do placówki można przynosić karmę suchą lub w puszkach dla kotów i psów.

Karmę można zostawiać w przedsionku szkoły

do 31.10.2020 r.

Za okazaną pomoc dla bezdomnych psów i kotów serdecznie dziękujemy


Obiady PAŹDZIERNIK

W DNIACH 01.10.20 DO 20.10.20 POBIERANA BĘDZIE OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK.

OPŁATY  MOŻNA  DOKONAĆ  OSOBIŚCIE  LUB  TEŻ  NA  KONTO

Bank Credit Agricole 12 1940 1076 3107 6140 0000 0000

W OPISIE PRZELEWU NALEŻY PODAĆ IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA I MIESIĄC, ZA KTÓRY WNOSZONA JEST OPŁATA.

KOSZT  PEŁNEGO  OBIADU  TO  KWOTA  –  11,00zł

WSZYSTKICH CHĘTNYCH PROSZĘ O ZGŁASZANIE TELEFONICZNIE

NUMER KONTAKTOWY 605 187 871

Opłata  za PAŹDZIERNIK wynosi

11,00 x 22 dni = 242,00

 W TYM MIESIĄCU OPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO 20.10.2020

W  przypadku  nieobecności  dziecka  proszę  o  informacje  SMS  pod  numer

605 187 871 przynajmniej  dzień  wcześniej  do  godziny  18ej.

BARDZO PROSZĘ O TERMINOWE WPŁATY ZA OBIADY.


Wypełnienie obowiązku informacyjnego wobec rodzica/opiekuna prawnego
dotyczącego  zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 (pomiar temperatury i wszystkie działania mające na celu podniesienie bezpieczeństwa dzieci i pracowników w Szkole Podstawowej nr 9
w Kołobrzegu).

 1. Administratorem Pani/Pana – rodzica, opiekuna /ucznia danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu, ul. Lwowskiej 7, tel.: 094 3543139,   mail: dyrektor@sp9.kolobrzeg.pl
 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu możliwy jest pod numerem tel. nr 693758674 lub adresem email: iod@sp9.kolobrzeg.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c i d oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO), w związku z przepisami m. in. Prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty i aktów wykonawczych do tych ustaw, statutu jednostki, a także ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w szczególności w celach związanych z działaniami podejmowanymi w zakresie przeciwdziałania pandemii koronawirusa (COVID-2019) i zagwarantowania bezpieczeństwa
  .
 3. Pani/Pana – rodzica, opiekuna /ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy wskazane w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Koszalinie.
 4. 5. Zebrane dane mogą być przekazywane: odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów prawa.
 5. Pani/Pana – rodzica, opiekuna /ucznia dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Pani/Pani przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.
 9. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące danych osobowych ucznia nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust.1 i 4 RODO.Zarządzenie nr 7/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu z dnia 08.05.2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu w związku z wystąpieniem COVID-19


Zarządzenie Nr  6/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu z dnia 6 maja 2020r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziałach Przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Oświadczenie rodzica odnoszące się do pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym związane z COVID-19


TELEFONY ZAUFANIA CZYNNE CAŁĄ DOBĘ


KONKURS – WIEM JAK W BANKURegulaminINFORMACJA DLA RODZICÓW

Informujemy, że uczniom przysługuje pomoc materialna w formie:

 • Stypendium szkolnego

 • Zasiłku szkolnego

STYPENDIUM:

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie.

Miesięczny dochód na 1 osobę nie może przekraczać kwoty 528zł netto  (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku). Refundacja wydatków edukacyjnych nastąpi na podstawie imiennych rachunków i faktur.

Wnioski przyjmowane są do 16 września 2019r.

ZASIŁEK SZKOLNY:

Może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Może być przyznany raz lub kilka razy
w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.

Wnioski składa się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wnioski przyjmowane są w:

 • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Okopowa 15 pok.6

 • Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Trzebiatowska 48b


„JA W INTERNECIE” – CZYLI JAK BEZPIECZNIE, MĄDRZE, LEGALNIE DOGONIĆ EUROPĘ


Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia PZUOWUOWU-zmiany


Szanowni Państwo, informujemy, że w dni wolne od zajęć dydaktycznych zapewniamy dzieciom całodzienną opiekę nauczyciela w szkolnej świetlicy. Oddział „0” i przedszkole pracują w tych dniach bez zmian.


Szanowni Państwo zgodnie z § 16 pkt.7 Statutu Szkoły Podstawowej nr 9 przypominamy, że dziecko do czasu ukończenia 7-go roku życia musi odebrać osoba dorosła wskazana pisemnie przez rodzica.


 INFORMACJA DLA RODZICÓW – dotycząca dofinansowania do posiłków  w kołobrzeskich przedszkolach i szkołach.

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO „POCZTÓWKA Z WAKACJI”

We wrześniu w naszej szkole odbył się konkurs plastyczny pt. : „Pocztówka z wakacji”, i był skierowany do uczniów z klas 2-3. Głównym założeniem konkursu było zatrzymanie wspomnień wakacyjnych, które w tym roku dotyczyły przede wszystkim miejsc w Polsce. Uczniowie wykazali się wyobraźnią, umiejętnościami oraz inwencją twórczą.

Prace nagrodzone:

I miejsce – Bartosz Grzanka kl. 2a

II miejsce – Jan Janiszewski kl. 2a, Mksymilian Wanatowski 2a

III miejsce – Julia Młodawska kl. 2a, Kacper Helmin kl. 2a

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

więcej

AKCJA SADZIMY

Klasy I,II,III wzięły udział ogólnopolskiej akcji  # sadziMY 2020 zainaugurowanej w całej Polsce przez prezydenta RP Andrzeja Dudę .

Dzięki życzliwości  Nadleśnictwa Gościno otrzymaliśmy  sadzonki drzewek, które dzieci ze strażnikiem leśnym zasadziły na terenie naszej szkoły.
Uczniowie w trakcie prelekcji dowiedzieli się również o  przyrodzie leśnej, o zwierzętach, ptakach  oraz jak zachowywać się w lesie podczas  spacerów.
Dzieci otrzymały od strażnika  wiele  ciekawych upominków związanych z lasem.Grupa SCRUM PINK

więcej

 

ŻEGNAMY LATO, WITAMY JESIEŃ!

22 września dzieci ze świetlicy szkolnej w słoneczny ciepły dzień radośnie pożegnały lato. W ramach tego dnia wykonały prace plastyczne przedstawiające symbole jesieni. Praca na świeżym powietrzu sprawiła dzieciom wiele radości, mogły się także nacieszyć widokiem piękna otaczającej nas przyrody. Wszyscy bardzo uważnie obserwowali zmiany w przyrodzie, zachwyt wywołały przepiękne liście, które w promieniach słońca mieniły się złotem, brązem i czerwienią.

więcej

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI

więcej

 

SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA

więcej