Na początku uczeń dostaje 150 punktów. Liczba punktów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

 • wzorowe - powyżej 250 pkt.
 • bardzo dobre - od 201 do 250 pkt.
 • dobre - od 151 do 200 pkt.
 • poprawne - od 101 do 150 pkt.
 • nieodpowiednie - od 50 do 100 pkt.
 • naganne - poniżej 50 pkt.

Na początku uczeń dostaje 150 punktów. Liczba punktów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

 • wzorowe - powyżej 250 pkt.
 • bardzo dobre - od 201 do 250 pkt.
 • dobre - od 151 do 200 pkt.
 • poprawne - od 101 do 150 pkt.
 • nieodpowiednie - od 50 do 100 pkt.
 • naganne - poniżej 50 pkt.

Czyny karane utratą 100 pkt.

 • kradzież
 • wagary (powyżej 15 godz. w semestrze)
 • palenie papierosów
 • spożywanie alkoholu
 • konflikt z prawem
 • stosowanie lub rozprowadzanie środków odurzających (narkotyków)

Punktacja zachowania pozytywnego

 • strój galowy: +2p (każdorazowo)
 • udział w konkursach/zawodach szkolnych: +5p (każdorazowo)
 • udział w konkursach/zawodach międzyszkolnych: +10p (każdorazowo)
 • praca na rzecz klasy / szkoły, udział w organizacji uroczystości: 1 - 10p (każdorazowo)
 • pomoc koleżeńska: 1-5p (każdorazowo)
 • udział w zajęciach dodatkowych: +2p (każdorazowo)
 • zachowanie fair podczas gier: + 5p (raz w tygodniu)
 • pomoc nauczycielowi w sprawnym przeprowadzeniu lekcji: +5p
 • właściwa reakcja na przemoc wobec innych: +10p
 • zaangażowanie w wolontariat oraz udział w organizacjach prospołecznych: 1 - 10p
 • organizacja akcji pomocowych na terenie szkoły: + 10p
 • aktywność pozaszkolna: udział w zorganizowanych zajęciach sportowych, kulturalnych, itp. (sobota, niedziela): +10p
 • wysoka kultura osobista: +5p
 • 100% frekwencja w semestrze: 10p (raz w semestrze)
 • udział w akcjach charytatywnych: 5 - 10p (raz w semestrze)
 • działania na rzecz ekologii: 1 - 20p (raz w semestrze)
 • postęp w zachowaniu i wysiłek ucznia w pracy nad sobą: 1 - 10p (raz w semestrze)
 • pochwała dla klasy za właściwe zachowanie i pracę na lekcji: +5p (każdorazowo)

Punktacja zachowania negatywnego

 • wyjmowanie telefonu na lekcji: -5p (każdorazowo)
 • brak pracy domowej: -3p (każdorazowo)
 • brak odpowiedniego stroju galowego: -2p (każdorazowo)
 • brak obuwia zmiennego: -1p (każdorazowo)
 • niewłaściwe zachowanie wobec dorosłych i rówieśników oraz zachowanie zagrażające zdrowiu i życiu: do -40p (każdorazowo)
 • niszczenie mienia szkolnego lub własności innej osoby: do -20p (każdorazowo)
 • bójki uczniowskie: -10 do -50p (każdorazowo)
 • udział w bójkach (bierny): -5p (każdorazowo)
 • oszustwa, odpisywanie zadań, podrabianie podpisów: -15p (każdorazowo)
 • ubliżanie koledze: -5p (każdorazowo)
 • wulgarne słownictwo: - 5p (każdorazowo)
 • zaśmiecanie otoczenia: -5p (każdorazowo)
 • zorganizowana przemoc: -50 do -100p
 • niszczenie mienia szkolnego lub pozaszkolnego: -10 do -50p
 • prowokowanie kolegów do złych czynów: -50 do - 100p