Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ... przeczytaj więcej o podstawie prawnej

 • Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę "Niebieskie Karty" i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.
 • Procedura "Niebieskie Karty" obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.
 • Przedstawiciele podmiotów, o których mowa w ust. 2, realizują procedurę "Niebieskie Karty" w oparciu o zasadę współpracy i przekazują informacje o podjętych działaniach przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego.
 • Wszczęcie procedury "Niebieskie Karty" następuje przez wypełnienie formularza "Niebieska Karta" w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

wzór formularza Niebieska Karta

W ramach procedury NK przedstawiciel oświaty:

 • udziela kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie, w tym o formach pomocy dzieciom świadczonych przez instytucje i podmioty w zakresie specjalistycznej pomocy na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
 • informuje o możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
 • diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w tym w szczególności wobec dzieci,

Pomoc z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Punkt Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy i Spraw Społecznych

Osoby z rodzin, w których występuje przemoc mogą zwrócić się o pomoc do Punktu Konsultacyjnego Przeciwdziałania Przemocy i Spraw Społecznych, który mieści się w budynku Centrum Spraw Społecznych przy ulicy Okopowej 15A, pok. Nr 8 na parterze tel.: +48 94 36 71 145. W Punkcie udzielane są bezpłatne porady prawne i psychologiczne.

Dyżury przez cały rok pełnią:

 • Radca prawny - Mariola Maksymowicz
  • wtorek 14.30 - 16.30
  • środa 13.10 - 15.10
 • Psycholog - Jan Lewandowski
  • poniedziałek 16.00 - 18.00
  • wtorek 08.30 - 10.30
 • Osoba w przedszkolu / szkole odpowiedzialna za realizację procedury Niebieska Karta
  • Dorota Konert
   GABINET nr 101A (parter)
   tel.: +48 94 35 431 39 (połączenie przez sekretariat szkoły)
 • w godzinach pracy pedagoga

Kontakt do osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu

Pracownicy socjalni:

 • Alicja Sznajder, Janina Nowicka
  ul. Okopowa 15A
  I piętro, pokój nr 132
  tel.: +48 94 35 52 396

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek - w godzinach od 8:00 do 9:00 oraz dodatkowo we wtorek i czwartek w godzinach od 14:00 do 15:00.


Więcej informacji na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie znajduje się na stronie www.kolobrzeg.pl