POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest nieodpłatne, zgodne z procedurą oraz realizowane za zgodą rodziców i opiekunów prawnych. Udzielają jej pedagodzy, logopeda, psycholog, terapeuci pedagogiczni i doradca zawodowy.

Na czym polega pomoc psychologiczno-pedagogiczna?

 • Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana dziecku / uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu/szkole, w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.
 • Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom/uczniom.

Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 • mgr Dorota Konert - pedagog, doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny
 • mgr Paula Łukomska - psycholog
 • mgr Wioleta Kosel - pedagog specjalny
 • mgr Justyna Dudek - logopeda
 • mgr Katarzyna Jankowska - pedagog specjalny

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 • Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.
 • Zajęcia specjalistyczne:
  • korekcyjno - kompensacyjne (terapia pedagogiczna) - dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się na każdym etapie edukacji
  • logopedyczne - dla dzieci i uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych
  • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne - rodzaj zajęć specjalistycznych dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym.
 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju - dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego wspólnie z oddziałem przedszkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.
 • Porady i konsultacje dla rodziców, nauczycieli i uczniów.

PEDAGOG / PSYCHOLOG SZKOLNY

tel.: +48 94 35 431 39 (połączenie przez sekretariat szkoły)


mgr Dorota Konert


 • PONIEDZIAŁEK 8:45 - 14:00
 • WTOREK 8:45 - 13:30
 • ŚRODA 9:00 - 12:00
 • CZWARTEK 8:15 - 12:45
 • PIĄTEK 8:45 - 12:45

mgr Katarzyna Jankowska


 • PONIEDZIAŁEK 13:00 - 14:00
 • WTOREK 13:00 - 14:30
 • ŚRODA 13:00 - 14:30
 • CZWARTEK 13:00 - 14:30
 • PIĄTEK 12:00 - 13:30

mgr Paula Łukomska


Gabinet 219 (1 piętro)

 • PONIEDZIAŁEK 9:00 - 12:00
 • WTOREK 8:00 - 12:00
 • ŚRODA 9:00 - 12:00