Poniedziałek 24.01.2022 r.

Po śniadaniu wszyscy uczestnicy mieszkający w hotelu udali się do La Arboleda High School (IES La Arboleda

Monday January 24, 2022

After breakfast, all participants staying at the hotel proceeded to La Arboleda High School (IES La Arboleda

Dyrektor szkoły Juan Carlos Gonzalez-Mohino oprowadził wszystkich gości po szkolnych pomieszczeniach

The headmaster of the school, Juan Carlos Gonzalez-Mohino, showed all the guests around the school premises/

Kolejna część programu to czas na wzajemne poznanie się. Każda grupa partnerska przedstawiła region, miasto i szkołę którą reprezentowała.

Nasze wystąpienie zostało wzbogacone piosenką o polskiej fladze w wykonaniu Marysi Świątkowskiej.

W drugiej części zajęć zespoły omówiły sytuację związaną z imigracją w szkołach partnerskich. Prezentacje były efektem wcześniej przygotowanych wspólnie ankiet niezbędnych do przeprowadzenia sondażu w szkołach.

Our presentation was enriched with a song about the Polish flag performed by Marysia Świątkowska.

Prezentacje stanowią wartość dodaną projektu - jest to jeden z produktów końcowych. Po obiedzie w szkolnej kantynie cała grupa pod opieką Jose Manuela Garcii udała się pociągiem podmiejskim do centrum Madrytu.

In the second part of the activity, the teams discussed the situation related to immigration in the partner schools. The presentations were the result of previously prepared jointly questionnaires necessary to conduct a survey in schools.

Po krótkim spacerze dotarliśmy do słynnego muzeum sztuki - Prado. Niestety ze względu na brak czasu nie zwiedzaliśmy wystaw. Przypomnieliśmy sobie jednak słynne postaci kultury iberyjskiej - patronów tego muzeum, Velasqueza i Goyi, których statuy strzegły głównych wejść do tego centrum kultury.

After a short walk, we got to the famous art museum - Prado. Unfortunately, due to the lack of time, we did not visit the exhibitions. However, we were "greeted" by the famous figures of Iberian culture - the patrons of this museum, Velasquez and Goya. Their statues guard the main entrances to this cultural center.

Następnie udaliśmy się do muzeum tatuażu. Ciekawa wystawa przedstawiająca tradycję, zasięg terytorialny, jak również wzajemne oddziaływania (czasowe i regionalne) tej formy sztuki.

Then we went to the tattoo museum. An interesting exhibition presenting the tradition, territorial range, as well as the temporal and regional interference of this  form of art.

Spacer po Madrycie zakończyliśmy na dworcu Atocha - który zaskoczył nas swoim niespotykanym wnętrzem.

We ended our walk around Madrid at the Atocha train station - which surprised us with its unique interior.

Wtorek 25.01.2022

Po śniadaniu wyruszyliśmy autokarem do Segovii. Jest to historyczne miasto ok.100km na północny zachód od Madrytu. Wyjazd był m.in. okazją do wzajemnej integracji. Czas przejazdu skracaliśmy sobie śpiewając popularne w swoich krajach piosenki. Segovia urzekła nas bogactwem architektury i historii. Mogliśmy podziwiać zbudowany w czasach rzymskich akwedukt, monumentalną katedrę „Dama Katedr” z XVI wieku jak również Alcazar, baśniowy zamek z XII/XIII wieku. Mury miasta, średniowieczny układ uliczek tworzą tam niepowtarzalny klimat - mogliśmy przez chwilę poczuć średniowieczną atmosferę tego miejsca

Tuesday January 25, 2022

After breakfast, we went by coach to Segovia. It is a historic city about 100km north-west of Madrid. The trip gave us a great chance  for mutual integration. To shorten the travel time we sang songs popular in our countries. Segovia enchanted us with the richness of architecture and history. We could admire the aqueduct built in Roman times, the monumental cathedral "Lady of Cathedrals" from the 16th century as well as the Alcazar, a fairy-tale castle dating back to 12th / 13th century. The walls of the city, the medieval layout of the streets, create a unique atmosphere there - we could feel what it was like at that time. 

Nie bez przyczyny Segowia wpisana jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

No wonder Segovia is inscribed on the UNESCO World Heritage List.

Środa 26.01.2022

Środa była dniem wypełnionym zajęciami artystyczno - sportowymi. Wszyscy uczestnicy podzieleni zostali na dwie duże grupy. Zajęcia artystyczne prowadził Pan Dyrektor Juan Carlos... W bardzo ciekawy sposób przedstawił zwyczaje integracyjne plemion afrykańskich - pieśni, tańce, gesty powitalne, które powielaliśmy w bardzo aktywny sposób.

Wednesday January 26, 2022

Wednesday was a day full of artistic and sports activities. All participants were divided into two large groups. Art classes were conducted by Director Juan Carlos Gonzalez-Mohino, He presented the integration customs of African tribes in a very interesting way - songs, dances, welcoming gestures, which we repeated in a very active way.

Było to wprowadzeniem do kolejnego etapu zajęć, tzn. w 4-osobowych grupach wykonania masek zwierząt afrykańskich w stylu Pabla Picassa (kubizm) na podstawie jego dzieła „Panny z Avinionu”.

It was an introduction to the next stage of the classes, ie in groups of 4 people we made masks of African animals in the style of Pablo Picasso (cubism) based on his work "The Maidens of Avinion".

Po krótkiej przerwie na drugie śniadanie grupa artystyczna udała się na boisko sportowe, a grupa sportowa przeszła na zajęcia artystyczne. Celem zajęć sportowych prowadzonych przez Panią Carmen była integracja uczestników projektu z uczniami szkoły oraz pobudzenie świadomości uczniów dot. podstawowych potrzeb ich rówieśników w innych częściach świata. https://eu.docworkspace.com/d/sINLR37SFAePy45AG Pani Carmen dokonała tego poprzez przeprowadzenie akcji charytatywnej mającej na celu zebranie symbolicznych funduszy na pomoc dzieciom z jednej ze szkół na Madagaskarze.

After a short lunch break, the art group went to the sports field, and the sports group went to art classes. The aim of the sports activities conducted by Mrs. Carmen…. was the integration of the project participants with the school's students and raising the students' awareness of the basic needs of their peers in other parts of the world. https://eu.docworkspace.com/d/sINLR37SFAePy45AG Ms Carmen did it by carrying out a charity campaign aimed at collecting symbolic funds to help children from one of the schools in Madagascar.

W drugiej części zajęć artystycznych czteroosobowe grupy pracowały nad wykonaniem prac plastycznych korzystając z wcześniej wykonanych masek afrykańskich. Inspiracją do tych prac był oczywiście obraz Pablo Picasso.

In the second part of the artistic activities, groups of four worked on making art works using previously made African masks. The inspiration for these works was, of course, the painting by Pablo Picasso.

Obrazy wykonane przez uczniów stanowią kolejny materialny produkt projektu. Po przerwie obiadowej udaliśmy się pociągiem do Madrytu, gdzie odbyliśmy długi spacer od Porta del Sol, poprzez Pałac Królewski, Katedrę de Almudena, Plaza Mayor . Spacer zwieńczyliśmy konsumpcją b. popularnych w Madrycie kanapek z kalmarami - bocadillo de calamares.

The pictures made by students constitute another material product of the project. After lunch, we had another trip to Madrid, where we took a long walk from Porta del Sol, through the Royal Palace, Almudena Cathedral, Plaza Mayor. We finished the walk with the taste of calamari sandwiches very popular in Madrid - bocadillo de calamares.

Czwartek 27.01.2022

Czwartek to kolejna porcja wrażeń turystycznych. Tym razem zwiedzaliśmy Toledo - dawną stolicę Kastylii. Położone ok.80 km na południowy zachód od Madrytu miasto jest perłą architektury hiszpańskiej. Pełniło też bardzo ważną rolę w historii kraju. W 2 wieku p.n.e. miasto zostało zdobyte przez Rzymian. Od VI wieku centrum polityczne i religijne (siedziba arcybiskupów). Zwiedzanie rozpoczęliśmy od miejsca, z którego widać wspaniałą panoramę miasta.

Thursday January 27, 2022

Thursday is another portion of tourist experiences. This time we visited Toledo - the former capital of Castile. Located about 80 km south-west of Madrid, the city is a pearl of Spanish architecture. It also played a very important role in the history of the country. In the 2nd century BC the city was captured by the Romans. From the 6th century for quite a long time it was a political and religious center (seat of archbishops). We started the sightseeing on a hill from which you can see a wonderful panorama of the city.

Nasz przewodnik bardzo interesująco przedstawiał historię, kulturę tego miejsca. Fachowo i szczegółowo opowiadał o architekturze zwiedzanych obiektów, takich jak m.in. klasztor San Juan de los Reyes z XV/XVI , Katedra Najświętszej Marii Panny, po katedrze w Burgos, najbardziej znacząca budowla gotycka w Hiszpanii. (XIII w.), Museo-Hospital de Santa Cruz, Druga pod względem ważności (po Prado w Madrycie) galeria malarstwa hiszpańskiego; Casa del Greco, rezydencja magnacka z XIV/XV w., dom El Greco; posiada obrazy mistrza oraz innych malarzy ze szkoły Murilla i Velazqueza; most Puente de Alcantara z IX w.

Our guide presented the history and culture of Toledo in a very interesting way. He spoke professionally and in detail about the architecture of the visited sites, such as The Monastery of San Juan de los Reyes (the 15th / 16th century), The Cathedral of Our Lady, after Burgos Cathedral, the most significant Gothic building in Spain. (13th century), Museo-Hospital de Santa Cruz, The second most important (after the Prado in Madrid) gallery of Spanish paintings; Casa del Greco, the aristocratic residence, (the 14th / 15th centur), house of El Greco; has paintings by the master and other painters from the Murillo and Velazquez school; Puente de Alcantara bridge from the 9th century.

Stare miasto wpisane jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Podobnie jak w Segowii i tu mieliśmy okazję spacerować w wąskich uliczkach, kupić pamiątki oraz odpocząć przy konsumpcji regionalnych potraw. Zwiedzanie Toledo było kolejną okazją do zapoznania się z przebogatą historią i kulturą tego regionu Hiszpanii. Dostarczyło też niezapomnianych wrażeń estetycznych.

The old town is inscribed on the UNESCO World Heritage List. As in Segovia, we also had the opportunity to walk along the narrow streets, buy souvenirs and relax enjoying regional dishes. Visiting Toledo was another opportunity to learn about the rich history and culture of this region of Spain. It also provided an unforgettable aesthetic experience.

Piątek 28.01.2022

Ostatni dzień pobytu w Alcorcon wypełniony był pracą w grupach międzynarodowych, której tematem było opracowanie logo projektu. Jej efekty przedstawione zostały na forum wszystkich uczestników projektu. W głosowaniu jawnym wybrana została praca, która tą drogą uznana jest za oficjalne logo projektu DOOR.

Friday January 28, 2022

The last day of stay in Alcorcon was filled up with work in international groups. The aim of the work  was to design the project logo. Its results were presented to all project participants. In an open vote, the best work was selected, thus designated as the official logo of the project.

Po ogłoszeniu wyników tego konkursu nastąpiło uroczyste zakończeni mobilności. Jej uczestnicy (uczniowie) zapewnili się wzajemnie o utrzymaniu kontaktów, utworzyli grupę na platformie WHATSApp. Gospodarze spotkania przedstawili jego efekty i rozdali certyfikaty uczestnictwa.

After the announcement of the results of this competition, the mobility was officially ended.Its participants (students) assured each other about maintaining contacts, created a group on the WHATSApp platform. The hosts of the meeting presented its effects and handed out participation certificates.

Po posiłku w szkolnej kantynie udaliśmy się na lotnisko Barajas. Podróż przebiegała bez żadnych przeszkód i zakończyła się szczęśliwie ok. godziny 1.00 następnego dnia.

After a meal in the school canteen, we headed to Barajas airport. The journey proceeded without any obstacles and happily ended around 1.00 the next day.