Nabór do przedszkola

Nabór do przedszkola i oddziałów przedszkolnych
na rok szkolny 2019/2020
 UCHWAŁA NR IV/45/19 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg
ZARZĄDZENIE NR 12/19 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg na rok szkolny 2019/2020

ZARZĄDZENIE NR 17/19 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 5 lutego 2019 r.

PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG

działając na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz.996 z późn. zm.)

                                                   informuje o

Kryteriach w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, funkcjonujących w szkołach podstawowych,  prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg, na rok szkolny 2019/2020, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także o liczbie punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria określone  w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe.

 

Do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych przyjmuje się:

  1. Kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Kołobrzeg.

Spełnienie tego kryterium  potwierdza się okazaniem dowodu osobistego rodziców/ opiekunów kandydata lub Oświadczeniem o miejscu zamieszkania kandydata  na terenie Miasta Kołobrzeg

  1. Kandydatów z rodzin wielodzietnych – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia spełnienia kryterium jest Oświadczenie o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

  1. Kandydaci niepełnosprawni.

Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia spełnienia kryterium jest orzeczenie    o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność  z oryginałem przez rodzica kandydata.

  1. Kandydaci jednego niepełnosprawnego rodzica.

Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia spełnienia kryterium jest orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność      z oryginałem przez rodzica kandydata.

  1. Kandydaci obojga niepełnosprawnych rodziców.

Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia spełnienia kryterium jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dokumenty są składane w oryginale , notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność      z oryginałem przez rodzica kandydata.

  1. Kandydaci, którzy mają niepełnosprawne rodzeństwo.

Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia spełnienia kryterium jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dokumenty są składane w oryginale , notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność  z oryginałem przez rodzica kandydata

  1. Kandydaci samotnych rodziców – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia spełnienia kryterium jest prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem 

Dokumenty są składane w oryginale , notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność   z oryginałem przez rodzica kandydata

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

  1. Kandydaci objęci pieczą zastępczą.

Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia spełnienia kryterium jest potwierdzony dokument poświadczający o objęciu dziecka pieczą zastępcza zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dokumenty są składane w oryginale , notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, Mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność   z oryginałem przez rodzica kandydata

Kryteria określone w pkt od 2 do 8 mają jednakową wartość ( zgodnie z art. 131 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Zgodnie z art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,   w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny,       w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

Kryteria, o których mowa powyżej, określone zostały w Uchwale  Nr IV/45/19  z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg

                                                                                              Prezydent Miasta Kołobrzeg

                                                                                                                      / –  /

                                                                                                      Anna Mieczkowska

 

Comments are closed.