Ogłoszenie

Dyrektor Zespołu Szkół w Kołobrzegu, ul Lwowska 7, ogłasza konkurs ofert na wydzierżawienie od 01.09.2016r. stołówki szkolnej na prowadzenie żywienia na okres do 3 lat z wyłączeniem miesięcy lipiec i sierpień.

Urządzenia kuchenne zasilane są energią elektryczną – brak możliwości korzystania z gazu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 943543139 u p. Grażyny Buraczewskiej.

Oferta powinna zawierać:

  1. Propozycję opłaty miesięcznej za dzierżawę
  2. Cenę za dwudaniowy obiad dla ucznia
  3. Cenę za całodzienne wyżywienie dla oddz. Przedszkolnego
  4. Inne propozycje

Do oferty należy dołączyć dokumenty:

  1. Wpis z ewidencji o działalności gospodarczej
  2. Oświadczenie o niekaralności
  3. Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego

Termin składania ofert do 31.05.2016r. do godz. 12:00

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 09.06.2016r. do godz. 14:00

Informacje dostępne również na stronie BIPu

 

 

Comments are closed.