Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu

WIZJA

Szkoła wykazuje poziom nauczania adekwatny do możliwości uczniów. Dba o wyrównywanie szans w edukacji. Integruje środowisko szkolne i lokalne w celu rozbudzenia aktywności na rzecz rozwoju placówki i kształtowania jej pozytywnego wizerunku w środowisku. Podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania agresji i patologii społecznych. Jest bezpieczna i wolna od nałogów. Wpaja uniwersalne wartości, promuje postawę szacunku dla innych i siebie samego. Dba o wychowanie patriotyczne i obywatelskie. Promuje zdrowy styl życia. Rozwija, stopniowo modernizuje i wzbogaca swoją bazę. Jest miejscem, gdzie młodzi ludzie mogą odkrywać swoje talenty i predyspozycje, przygotowując się do aktywnego i twórczego życia. Uczy uczniów: poczucia obowiązku, zasad współżycia społecznego, odpowiedzialności za własne decyzje, współodpowiedzialności za siebie i innych, kulturalnego wyrażania ocen i opinii, szacunku dla tradycji i historii, tolerancji wobec innych poglądów, umiejętności pracy zespołowej. Rozwija twórcze myślenie i poczucie własnej wartości. Szanuje i przestrzega praw ucznia i dziecka.

Nauczyciele stanowią zintegrowane grono, doskonalące swoją wiedzę i umiejętności. Są kreatywni i otwarci na zmiany. Nastawieni na jakość kształcenia i wychowania. Są autorytetami i doradcami uczniów. Dbają o harmonijny rozwój każdego dziecka. Pozytywnie motywują uczniów do pracy, zachęcają do poszukiwań, samodoskonalenia i samokształcenia. Uczą jak rozwiązywać problemy w sposób twórczy. Szanują uczniów, nie ranią ich uczuć i godności. Potrafią pracować w zespołach i wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce.

Rodzice są współgospodarzami szkoły Wspierają działania promocyjne szkoły i dbają o dobry wizerunek szkoły w środowisku. Wykazują się własnymi inicjatywami. Dają szkole wsparcie i zrozumienie, zapewniają bezpieczeństwo jej działaniom dydaktycznym i wychowawczym. Są współorganizatorami i inicjatorami imprez szkolnych skierowanych do uczniów, rodziców i środowiska lokalnego. Są współodpowiedzialni za rozwój swoich dzieci i jakościowy rozwój szkoły. Pomagają rozwiązywać problemy. Identyfikują się ze szkołą i kierunkami jej rozwoju. Współorganizują zajęcia pozalekcyjne dla uczniów. Swoją postawą i zaangażowaniem dają przykład uczniom.

Uczniowie współuczestniczą w życiu szkoły głównie przez prężnie działający samorząd uczniowski, który także kształtuje postawy moralne, obywatelskie i patriotyczne. Rozwijają własne zainteresowania, osiągają sukcesy na miarę swoich możliwości. Są współodpowiedzialni za osiągane wyniki nauczania. Dbają o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne. Panują nad emocjami. Potrafią pracować w zespołach. Wiedzą na czym polega odpowiedzialność za podjęte decyzje i potrafią dokonać wyboru. Są świadomi swoich słabych i mocnych stron, pracują nad sobą. Szanują tradycje i z powagą odnoszą się do historii. Swoim działaniem i zachowaniem tworzą pozytywny wizerunek szkoły. Są aktywni i twórczy, tolerancyjni i otwarci na inne poglądy, które analizują krytycznie, ale zgodnie z przyjętymi zasadami i normami społecznymi. Lubią swoją szkołę i dbają w niej o dobrą atmosferę.

Nasz absolwent to człowiek: kulturalny, uczciwy, życzliwy, tolerancyjny wobec innych poglądów, orientacji religijnych czy politycznych, szanujący swój kraj i jego tradycje, obowiązkowy, odpowiedzialny, asertywny, twórczy, wolny od uzależnień.

Dyrektor to menadżer. Jest dobrym organizatorem. Twórczo rozwiązuje problemy. Dba o kultywowanie tradycji szkolnych. Pozyskuje sponsorów. Sukcesywnie rozwija bazę szkoły. Współpracuje z wszystkimi podmiotami szkoły i instytucjami wspierającymi. Dba o dobre relacje interpersonalne. Motywuje nauczycieli do wdrażania innowacji i programów na rzecz rozwoju szkoły. Podejmuje działania promujące szkołę, jej uczniów i nauczycieli. Diagnozuje i analizuje wyniki egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych oraz wewnątrzszkolnych i podejmuje działania w kierunku rozwoju jakościowego szkoły. Wspiera rodziców w procesie wychowania i nauczania. Jest konsekwentny i sprawiedliwy, a wobec siebie krytyczny.

MISJA

Szkoła stwarza warunki umożliwiające indywidualny rozwój każdego ucznia. Działa w oparciu o dobrze wykwalifikowaną i otwartą na zmiany kadrę pedagogiczną oraz dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną. Program wychowawczy i profilaktyczny dostosowywany jest do potrzeb środowiska lokalnego, a szczególną uwagę poświęca się eliminowaniu agresji oraz uzależnień. Poprzez szeroki wybór zajęć pozalekcyjnych i pokazaniu młodzieży różnych form spędzania wolnego czasu promujemy zdrowy styl życia. Bierzemy udział w programie współpracy międzyszkolnej Państw Unii Europejskiej Sokrates Comenius. Kształtujemy ludzi twórczych, odpowiedzialnych, komunikatywnych i asertywnych. Współpracujemy ściśle z rodzicami i instytucjami wspierającymi działania szkoły. Mamy dobre relacje z samorządem lokalnym, który wspomaga placówkę w jej działaniach na rzecz kształcenia i wychowania.

Comments are closed.