Posts belonging to Category AktualnościINFORMACJE

Szanowni Państwo!

Przypominamy, że zgodnie z kalendarzem szkolnym na rok 2020/2021, dni: 9,10,12 i 13 listopada w Szkole Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (w tym również prowadzonych zdalnie); 

w tym okresie – w godzinach 6.30 – 16.30 – zapewniona  będzie opieka świetlicowa. 

Prosimy o informację, do wychowawcy, które dzieci skorzystają z tej opieki i w jakich godzinach. Prosimy przesłać ją do najbliższego czwartku do godz.12.00

Oddziały przedszkolne funkcjonują w w/w dniach bez zmian.

Wioletta Skowyra
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Rodziców naszych uczniów, aby zwrócili uwagę swoim pociechom, że w czasie lekcji zdalnych powinni mieć włączone kamery. Ułatwi to pracę na zajęciach. 

Dziękujemy.


Szanowni Państwo
W związku z decyzją rządową informuję, że od dnia 26.10.2020 do dnia 08.11.2020r. organizacja pracy Szkoły Podstawowej nr 9 będzie wyglądała następująco:

• Oddziały przedszkolne pracują w dotychczasowym systemie
• Klasy I-III przychodzą do szkoły zgodnie z dotychczasowym planem lekcji
• Klasy IV-VIII uczą się w systemie zdalnym, w/g dotychczasowego planu lekcji – zgodnie z uzyskanym instruktażem od wychowawców i nauczycieli poszczególnych przedmiotów
• Stołówka szkolna – informację podamy w najbliższą niedzielę
• Świetlica szkolna będzie dostępna dla uczniów klas I-III w dotychczasowych godzinach i w/g dotychczasowych zasad
• Sekretariat Szkoły będzie czynny w godz. 9.00 – 13.00
• Pedagog i Psycholog będą dostępni po wcześniejszym umówieniu wizyty.
• ZKK, LOGOPEDIA, REWALIDACJA -odbywają się stacjonarnie.

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, zorganizowane będzie nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco za pośrednictwem dziennika elektronicznego, strony www.sp9.kolobrzeg.pl oraz profilu szkolnego na Facebooku.

Szczegóły dotyczące zmian w funkcjonowaniu szkół i placówek znajdą Państwo na stronie:…..” https://www.gov.pl/…/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-sta….

Z poważaniem
Wioletta Skowyra
Dyrektor Szkoły


Zarządzenie nr 8/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu
z dnia 24.08.2020 r.
w sprawie wprowadzenia Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole
Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu w związku z wystąpieniem COVID-19


plan lekcji – ważny od 14 września 2020r.


Ogólnopolska Świetlicowa Wymiana Pocztówek

 

W dniu 1.10.2020 świetlica szkolna dołączyła do „Ogólnopolskiej Świetlicowej Wymiany Pocztówek”. Celem akcji jest nie tylko promowanie naszego pięknego miasta, ale także nauka geografii i praca z mapą dająca możliwość poznania innych regionów, miejscowości oraz ich położenia na mapie Polski.
W ramach akcji wymieniamy się pocztówkami z naszymi przyjaciółmi z całej Polski.
Otrzymaliśmy pocztówki z pozdrowieniami od uczniów m.in. z Warszawy, Gór Świętokrzyskich, Bielsko Białej, Zawidowa, Bielawy ……
Wymiana pocztówek będzie trwać przez cały rok szkolny.

Zapraszamy do zabawy!

D. Szostak


Szanowni rodzice, uczniowie i nauczyciele!!!

Serdecznie zapraszamy do włączenia się do projektu „Pod biało-czerwoną”, realizowanego pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. 

Zakup masztów i flag dla każdej z gmin

Inicjatywa zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Przedsięwzięcie ma na celu połączenie Polaków pod flagą państwową, a także godne uczczenie pamięci o bohaterach Bitwy Warszawskiej w 1920 roku – w szczególności wśród młodego pokolenia.

W jaki sposób wziąć udział w projekcie? 

Aby spełnić założenia projektu, wystarczy zebrać odpowiednią liczbę głosów poparcia online, dlatego też prosimy uczniów, nauczycieli i rodziców o możliwości oddania głosów poparcia. 

Informacja na ten temat znajduje się pod linkiem  https://bialoczerwona.www.gov.pl/. Każdy mieszkaniec danej gminy może oddać jeden głos poparcia na swoją gminę. 


UWAGA!!!!

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji

,,Społeczność Podczela dla schroniska dla zwierząt’’

 Trwa  zbiórka darów. Do placówki można przynosić karmę suchą lub w puszkach dla kotów i psów.

Karmę można zostawiać w przedsionku szkoły

do 31.10.2020 r.

Za okazaną pomoc dla bezdomnych psów i kotów serdecznie dziękujemy


Obiady PAŹDZIERNIK

W DNIACH 01.10.20 DO 20.10.20 POBIERANA BĘDZIE OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK.

OPŁATY  MOŻNA  DOKONAĆ  OSOBIŚCIE  LUB  TEŻ  NA  KONTO

Bank Credit Agricole 12 1940 1076 3107 6140 0000 0000

W OPISIE PRZELEWU NALEŻY PODAĆ IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA I MIESIĄC, ZA KTÓRY WNOSZONA JEST OPŁATA.

KOSZT  PEŁNEGO  OBIADU  TO  KWOTA  –  11,00zł

WSZYSTKICH CHĘTNYCH PROSZĘ O ZGŁASZANIE TELEFONICZNIE

NUMER KONTAKTOWY 605 187 871

Opłata  za PAŹDZIERNIK wynosi

11,00 x 22 dni = 242,00

 W TYM MIESIĄCU OPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO 20.10.2020

W  przypadku  nieobecności  dziecka  proszę  o  informacje  SMS  pod  numer

605 187 871 przynajmniej  dzień  wcześniej  do  godziny  18ej.

BARDZO PROSZĘ O TERMINOWE WPŁATY ZA OBIADY.


Wypełnienie obowiązku informacyjnego wobec rodzica/opiekuna prawnego
dotyczącego  zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 (pomiar temperatury i wszystkie działania mające na celu podniesienie bezpieczeństwa dzieci i pracowników w Szkole Podstawowej nr 9
w Kołobrzegu).

 1. Administratorem Pani/Pana – rodzica, opiekuna /ucznia danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu, ul. Lwowskiej 7, tel.: 094 3543139,   mail: dyrektor@sp9.kolobrzeg.pl
 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu możliwy jest pod numerem tel. nr 693758674 lub adresem email: iod@sp9.kolobrzeg.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c i d oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO), w związku z przepisami m. in. Prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty i aktów wykonawczych do tych ustaw, statutu jednostki, a także ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w szczególności w celach związanych z działaniami podejmowanymi w zakresie przeciwdziałania pandemii koronawirusa (COVID-2019) i zagwarantowania bezpieczeństwa
  .
 3. Pani/Pana – rodzica, opiekuna /ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy wskazane w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Koszalinie.
 4. 5. Zebrane dane mogą być przekazywane: odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów prawa.
 5. Pani/Pana – rodzica, opiekuna /ucznia dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Pani/Pani przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.
 9. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące danych osobowych ucznia nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust.1 i 4 RODO.Zarządzenie nr 7/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu z dnia 08.05.2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu w związku z wystąpieniem COVID-19


Zarządzenie Nr  6/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu z dnia 6 maja 2020r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziałach Przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Oświadczenie rodzica odnoszące się do pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym związane z COVID-19


TELEFONY ZAUFANIA CZYNNE CAŁĄ DOBĘ


KONKURS – WIEM JAK W BANKURegulaminINFORMACJA DLA RODZICÓW

Informujemy, że uczniom przysługuje pomoc materialna w formie:

 • Stypendium szkolnego

 • Zasiłku szkolnego

STYPENDIUM:

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie.

Miesięczny dochód na 1 osobę nie może przekraczać kwoty 528zł netto  (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku). Refundacja wydatków edukacyjnych nastąpi na podstawie imiennych rachunków i faktur.

Wnioski przyjmowane są do 16 września 2019r.

ZASIŁEK SZKOLNY:

Może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Może być przyznany raz lub kilka razy
w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.

Wnioski składa się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wnioski przyjmowane są w:

 • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Okopowa 15 pok.6

 • Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Trzebiatowska 48b


„JA W INTERNECIE” – CZYLI JAK BEZPIECZNIE, MĄDRZE, LEGALNIE DOGONIĆ EUROPĘ


Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia PZUOWUOWU-zmiany


Szanowni Państwo, informujemy, że w dni wolne od zajęć dydaktycznych zapewniamy dzieciom całodzienną opiekę nauczyciela w szkolnej świetlicy. Oddział „0” i przedszkole pracują w tych dniach bez zmian.


Szanowni Państwo zgodnie z § 16 pkt.7 Statutu Szkoły Podstawowej nr 9 przypominamy, że dziecko do czasu ukończenia 7-go roku życia musi odebrać osoba dorosła wskazana pisemnie przez rodzica.


 INFORMACJA DLA RODZICÓW – dotycząca dofinansowania do posiłków  w kołobrzeskich przedszkolach i szkołach.

KONKURS PLASTYCZNY „MÓJ NAUCZYCIEL”

Jak co roku w naszej szkole odbył się konkurs plastyczny pt. „Mój Nauczyciel”, polegający na narysowaniu portretu nauczyciela. Uczniowie z zaangażowaniem przystąpili do konkursu, a ich zdolności artystyczne można już podziwiać na korytarzu szkolnym.

więcej

 

KONKURS „ROZPOZNAJ NAUCZYCIELA”

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole odbył się konkurs pt. „Rozpoznaj nauczyciela”. Konkurs rozpoczął się 12 października.

więcej

 

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO „POCZTÓWKA Z WAKACJI”

We wrześniu w naszej szkole odbył się konkurs plastyczny pt. : „Pocztówka z wakacji”, i był skierowany do uczniów z klas 2-3. Głównym założeniem konkursu było zatrzymanie wspomnień wakacyjnych, które w tym roku dotyczyły przede wszystkim miejsc w Polsce. Uczniowie wykazali się wyobraźnią, umiejętnościami oraz inwencją twórczą.

Prace nagrodzone:

I miejsce – Bartosz Grzanka kl. 2a

II miejsce – Jan Janiszewski kl. 2a, Mksymilian Wanatowski 2a

III miejsce – Julia Młodawska kl. 2a, Kacper Helmin kl. 2a

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

więcej

OGÓLNOPOLSKA ŚWIETLICOWA WYMIANA POCZTÓWEK

W dniu 1.10.2020 świetlica szkolna dołączyła do „Ogólnopolskiej Świetlicowej Wymiany Pocztówek”. Celem akcji jest nie tylko promowanie naszego pięknego miasta, ale także nauka geografii i praca z mapą dająca możliwość poznania innych regionów, miejscowości oraz ich położenia na mapie Polski.
W ramach akcji wymieniamy się pocztówkami z naszymi przyjaciółmi z całej Polski.
Otrzymaliśmy pocztówki z pozdrowieniami od uczniów m.in. z Warszawy, Gór Świętokrzyskich, Bielsko Białej, Zawidowa, Bielawy ……
Wymiana pocztówek będzie trwać przez cały rok szkolny.

Zapraszamy do zabawy!

D. Szostak

AKCJA SADZIMY

Klasy I,II,III wzięły udział ogólnopolskiej akcji  # sadziMY 2020 zainaugurowanej w całej Polsce przez prezydenta RP Andrzeja Dudę .

Dzięki życzliwości  Nadleśnictwa Gościno otrzymaliśmy  sadzonki drzewek, które dzieci ze strażnikiem leśnym zasadziły na terenie naszej szkoły.
Uczniowie w trakcie prelekcji dowiedzieli się również o  przyrodzie leśnej, o zwierzętach, ptakach  oraz jak zachowywać się w lesie podczas  spacerów.
Dzieci otrzymały od strażnika  wiele  ciekawych upominków związanych z lasem.Grupa SCRUM PINK

więcej