Articles from Maj 2020INFORMACJE

Zgodnie z poleceniem MEN zaświadczenia wydane przez OKE w Poznaniu będą wydawane uczniom w dniu 31.07.2020r, w godz. 8:00 – 10:00 w szkole. Proszę pamiętać o maseczkach i dezynfekcji rąk.


Konkurs ofert na wydzierżawienie stołówki szkolnej

Dyrektor Zespołu Szkół w Kołobrzegu, ul. Lwowska 7 ogłasza konkurs ofert na

wydzierżawienie od 01.09.2020 r. stołówki szkolnej na prowadzenie żywienia dla uczniów szkoły oraz pełnego wyżywienia dla  dwóch oddziałów przedszkolnych na okres do 3 lat

z wyłączeniem miesięcy lipiec i sierpień.

Urządzenia kuchenne zasilane są energią elektryczną – brak możliwości korzystania z gazu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

943543139 u pani Grażyna Buraczewskiej

Oferta powinna zawierać:

  1. Propozycję opłaty miesięcznej za dzierżawę
  2. Cenę za dwudaniowy obiad
  3. Inne propozycje

Do oferty należy dołączyć dokumenty:

  1. Wpis z ewidencji o działalności gospodarczej
  2. Oświadczenie o niekaralności
  3. Oświadczenie o niezaleganiu z opłatami na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego

Termin składania ofert do 14.08.2020 r. do godz. 14.00

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 17.08.2020 r. do godz.14.00


Drodzy Uczniowie!
Radosnych, pełnych słońca i zabawy, ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji życzą Wam nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 9.
Do zobaczenia we wrześniu!!!


Wyprawka dla pierwszoklasisty na rok szkolny 2020/2021


Zarządzenie nr 7/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu z dnia 08.05.2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu w związku z wystąpieniem COVID-19


Zarządzenie Nr  6/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu z dnia 6 maja 2020r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziałach Przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Oświadczenie rodzica odnoszące się do pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym związane z COVID-19


TELEFONY ZAUFANIA CZYNNE CAŁĄ DOBĘ


KONKURS – WIEM JAK W BANKU


 


plan lekcji – ważny od 24 lutego 2020

Nabór do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021

Informacja dla rodziców 

odnośnik do strony naborowej:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/kolobrzeg/News

Szanowni Państwo,

Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną, wyrażającą się m. in. zawieszeniem zajęć  w przedszkolach i szkołach informujemy że rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 26.03.2020 r. o godz. 12.00

Przypominamy więc rodzicom o konieczności potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w placówce zakwalifikowania w terminie od 26.03.2020 r. od godz. 12.00 do 31.03.2020 r. do godz. 15.00.

W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID19 proszę przesyłać potwierdzenia woli przyjęcia dziecka na pocztę elektroniczną w formie skanu lub pisemnie bez załączonego dokumentu na adres: zskolobrzeg@op.pl. Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.  Druk potwierdzenia woli dostępny na stronie internetowej szkoły:  zskolobrzeg.com

Takie rozwiązanie pozwoli na uniknięcie przez rodziców wychodzenia z domu oraz nie będzie wymagało kontaktu z pracownikami szkoły.

W przypadku braku możliwości przesłania dokumentów proszę kontaktować się ze Szkołą Podstawową nr 9 –  telefon:  94 35 431 39, e-mail: zskolobrzeg@op.pl

Druk potwierdzenia woli przyjęcia dziecka


Zapisy do klasy I Szkoły Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu

na rok szkolny 2020/2021


RegulaminINFORMACJA DLA RODZICÓW

Informujemy, że uczniom przysługuje pomoc materialna w formie:

  • Stypendium szkolnego

  • Zasiłku szkolnego

STYPENDIUM:

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie.

Miesięczny dochód na 1 osobę nie może przekraczać kwoty 528zł netto  (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku). Refundacja wydatków edukacyjnych nastąpi na podstawie imiennych rachunków i faktur.

Wnioski przyjmowane są do 16 września 2019r.

ZASIŁEK SZKOLNY:

Może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Może być przyznany raz lub kilka razy
w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.

Wnioski składa się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wnioski przyjmowane są w:

  • Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Okopowa 15 pok.6

  • Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Trzebiatowska 48b


Ogłoszenie o zamówieniu dot. przetargu na zadanie: „Remont elewacji, wejścia oraz częściowa wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi budynku Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Lwowskiej w Kołobrzegu”.

Informacja o przetargu znajduje się w BIP UM w zakładce Gospodarka/Zamówienia publiczne/Dostawy/Aktualne

„JA W INTERNECIE” – CZYLI JAK BEZPIECZNIE, MĄDRZE, LEGALNIE DOGONIĆ EUROPĘ


Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”RESTAURACJA FANABERIA

Obiady MARZEC

W DNIACH OD 01.03.2020 DO 05.03.2020

POBIERANA BĘDZIE OPŁATA ZA OBIADY ZA MIESIĄC MARZEC

OPŁATY MOŻNA DOKONAĆ OSOBIŚCIE

LUB TEŻ NA KONTO mBank 60 1140 2004 0000 3002 7705 2235

W opisie przelewu należy podać: imię i nazwisko ucznia i miesiąc, za który wnoszona jest wpłata.

KOSZT PEŁNEGO OBIADU TO KWOTA – 9,00 zł

Opłata za MARZEC wynosi 9.00 x 22dni = 198,00

PROSZĘ O TERMINOWE WPŁATY!!! W TYM MIESIĄCU OPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO 05 .03.20.

W przypadku nieobecności dziecka proszę o informacje SMS pod numer 600 051 000 przynajmniej dzień wcześniej do godziny 18ej.                                                                                                              Zapraszamy  


Wirtualna adopcja psa Karata i kota Stefana


 Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia PZUOWUOWU-zmiany


Szanowni Państwo, informujemy, że w dni wolne od zajęć dydaktycznych zapewniamy dzieciom całodzienną opiekę nauczyciela w szkolnej świetlicy. Oddział „0” i przedszkole pracują w tych dniach bez zmian.


Szanowni Państwo zgodnie z § 16 pkt.7 Statutu Szkoły Podstawowej nr 9 przypominamy, że dziecko do czasu ukończenia 7-go roku życia musi odebrać osoba dorosła wskazana pisemnie przez rodzica.


 INFORMACJA DLA RODZICÓW – dotycząca dofinansowania do posiłków  w kołobrzeskich przedszkolach i szkołach.

BEZPIECZNY PLAC ZABAW NA NASZYM TERENIE

Miło mi poinformować,że w dniu 5.maja 2020r. został odebrany i przekazany do użytku uczniom SP9 KOLOROWY I BEZPIECZNY PLAC ZABAW.
Na razie cieszy nasze oczy. Czekamy na bezpieczny czas, by się na nim bawić.